ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด DPB Discount Payback period

เป็นการประเมินโครงการเบื้องต้น เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน เหมือนกับ Payback Period หรือ PB (ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่) แตกต่างกันเพียงแค่ Discount Payback Period หรือ DPB จะสนใจเรื่องมูลค่าของเงินตามระยะเวลาด้วยและใช้เป็นเครื่องมือในการวัดสภาพคล่อง แต่ก็มีข้อจำกัดคคือวิธีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดนี้ไม่ได้สนใจเรื่องกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาคืนทุน

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ลองคำนวณด้วยโปรแกรมด้านล่าง โดยทดลองใส่ข้อมูลดังนี้

 1. ระยะเวลาลงทุน = 5
 2. คลิก ตกลง
 3. เงินลงทุนเริ่มแรก = 100,000 (ไม่ต้องใส่จุลภาค)
 4. ต้นทุนของเงินทุน (อัตราดอกเบี้ย) 10% = 10
 5. ใส่ผลกำไรขาทุนสุทธิตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 5
  • NCF ปีที่ 1 = 50000
  • NCF ปีที่ 2 = 40000
  • NCF ปีที่ 3 = 30000
  • NCF ปีที่ 4 = 20000
  • NCF ปีที่ 5 = 10000
 6. คลิก ตกลง

ผลจากการคำนวณ DPB จะเท่ากับ 2.96 ปี ซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ 5 ปี จึงควรพิจารณาลงทุนในโครงการดังกล่าว แต่หากค่าของ DPB สูงกว่า 5 ปี อาจจะปฏิเสธโครงการ

Scroll to Top