อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ ASSET MANAGEMTNE RATIO

ASSET MANAGEMTNE RATIO
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

ใช้วัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รายการต่างๆ ในงบดุลว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเพียงใด มีสินทรัพย์มากน้อยเกินไปหรือไม่ โดยค่าที่ได้ทั้งหมดจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก่อนเป็นอันดับแรก

อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ
The Inventory Turnover Ratio

แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในสินค้าคงเหลือมากเกินไปหรือไม่ ถ้าการหมุนของสินค้าคงเหลือสูงแสดงว่าสินค้าขายได้ง่าย มีสภาพคล่องสูง แต่หากอัตราส่วนนี้ต่ำแสดงว่าลงทุนในสินค้ามากเกินไป อัตราส่วนนี้ใช้ประเมินประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังด้วย

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”12″]

อัตราการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย
DSO: The Days Sales Outstanding

ผลการคำนวณระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย (DSO) ทำให้ทราบระยะเวลาการเก็บเงินถัวเฉลี่ยหลังการขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งควรเปรียบเทียบผลการคำนวณ DSO กับเงื่อนไขการขายด้วย

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”13″]

ในกรณีที่ค่า DSO ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ควรพิจารณานโยบายการขายเชื่อและระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร
The Fix Assets Turnover Ratio

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”14″]

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
The Total Assets Turnover Ratio

ประเมินประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดยอดขาย ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์มากเกินไปหรือไม่ กรณีที่ค่า Total Assets Turnover ต่ำควรตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริง ต่อไป

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”15″]
Scroll to Top