ภาคคำนวณ ROI หรือ ROA เช็คความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

Spread the love

ROI (Return on Investment) หรือ ROA (Return on Asset) หรืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด เป็นอัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำกำไรแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์หรือเงินลงทุนของบริษัทหลังหักภาษีและดอกเบี้ยสามารถทำรายได้มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยคำนวณได้จาก

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้เปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรระหว่างบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลจากการคำนวณยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรมาก

*ROA จะสูงหรือต่ำขึ้นกับ Profit Margin กับ Assets Turnover (จะนำเสนอภายหลัง)

ลองคำนวณโดยการกรอกตัวเลขลงในช่องด้านล่าง

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

*สำหรับการลงทุนควรใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการพิจารณาเพิ่มเติม