คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 64 BฺB -151

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 64 BฺB-151 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

* ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

* แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

* แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)