BC-5918 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

270฿

มีทั้งเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5918  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

มีเนื้อหา พ.ร.บ. และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน วิสัยทัศน์  พันธกิจ
*  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
*  นโยบายรัฐบาล
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  บทบาทหน้าที่่ภารกิจ  ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11ปี 2555-2559
–  เจาะข้อสอบค่านิยม บทบาทหน้าที่่ ภารกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
*  การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
*  การวิเคราะห์นโยบาย
*  แผนกลยุทธ์
*  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
*  การจัดทำโครงการ
*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
*  การบริหารโครงการ (Project Management)
*  การวางแผน
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
*  การเขียนรายงานการประเมินผล
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3