สรุป POL2310 (PA211) ทฤษฎีองค์การ

42฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2310 (PA211) ทฤษฎีองค์การ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ : ความหมายขององค์การละทฤษฎี

บทที่ 2 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “โครงสร้าง”

บทที่ 3 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “พฤติกรรม”

บทที่ 4 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม”

บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์การ”

บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “การสื่อสาร”

บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ

บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ

บทที่ 9 การศึกษาทฤษฎีองค์การเกี่ยวกับ “กระบวนการ”

บทที่ 10 การศึกษาพฤติกรรมศาสตร์

บทที่ 11 ทฤษฎีองค์การก่อนสมัย

บทที่ 12 ทฤษฎีองค์การสมันใหม่

บทที่ 13 องค์การในอนาคต

บทที่ 14 สรุปผลงานของนักวิชาการที่สำคัญ

บทที่ 15 บทสรุป

ราคา 42  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์