คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33063

299฿

รหัสสินค้า: KP-33063 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33063
สารบัญ
##ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน *แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ                                                                 *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                        *โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                              *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           *แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                          *แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                  *แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                           ##ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                   *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.  พ.ศ. 2562                                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                    *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560      ##ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน *แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ                                               *แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                           *แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                      *แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                 *แนวข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                                *แนวข้อสอบ เรื่องการอ่านคำ                                                                                 *รวมแนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                       ##ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                            *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.