คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สารบัญ
*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ)                                                   *โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   *โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                           *โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                      *วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)           *โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                           *โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                       *โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                  *โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                  *วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)           *โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                     *โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                     *โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                            *โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                         *โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                               *วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ,Internet)            *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.