คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094
สารบัญ
*ประวัติกิจการไปรษณีย์ **วิชาคณิตศาสตร์ *เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม *เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม *เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ *เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น *เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางศ์ผกผัน *เจาะข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ  แผนภูมิ *เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล *เจาะข้อสอบเรื่องสมการและอสมการ *เจาะข้อสอบเรื่องระยะห่างเสาและจำนวนเสา *เจาะข้อสอบเรื่องค่าเฉลี่ย *เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน *เจาะข้อสอบเรื่องอายุ *เจาะข้อสอบเรื่องิัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ) *เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ *เจาะข้อสอบเรื่องการสรุปความตรรกศาสตร์ จากข้อความที่ให้มา **วิชาภาษาไทย *เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค *ประโยครัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมเจาะข้อสอบ *สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมข้อสอบ *โวหารภาพพจน์ และเจาะข้อสอบ *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย **วิชาภาษาอังกฤษ *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ และเฉลยอธิบายคำตอบ *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) และแบบทดสอบ *เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

*เจาะ

*

คู่มือเตรียมสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจชาย ออกใหม่ปี 2562 BC-32561

299฿

รหัสสินค้า: KP-32561 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจชาย BC-32561
สารบัญ
**หมวดวิชาวิทยาศาสตร์         -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1.                                                                         -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 4.                                                                          -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 5.                                                                          -แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 6.                                                                  **หมวดวิชาคณิตศาสตร์         -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                          -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                  **หมวดวิชาภาษาอังกฤษ         sแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     sแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                    sแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     sแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                             .หมวดวิชาภาษาไทย         -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                                     -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                                      -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                                      -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                                              **หมวดวิชาสังคมศึกษา         -แนวข้อสอบ สังคมศึกษา  ชุดที่ 1.                    -แนวข้อสอบ สังคมศึกษา  ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ สังคมศึกษา  ชุดที่ 3.                                                                        -แนวข้อสอบ สังคมศึกษา  ชุดที่ 4.