คู่มือเตรียมสอบตำรวจ กองร้อยน้ำหวาน นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 63 BC-34992

270฿

รหัสสินค้า: KP-34992 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจ กองร้อยน้ำหวาน นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 63 BC-34992  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      *ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน) *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                     *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                  *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                        *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                 *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            *แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                         *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562