คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ การประปาส่วนภูมิภาค ปี2561 BC-30666

260฿

รหัสสินค้า: KP-30666 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ การประปาlวนภูมิภาค ปี2561 BC-30666
สารบัญ
*ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์ *ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ภาคคำนวณ และเจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบาย *เจาะข้อสอบโจทย์เงื่อนไขภาษา *เจาะข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ *เจาะข้อสอบการจับใจความ *เจาะข้อสอบการอ่านสรุปความ *โจทย์ข้อสอบมิติสัมพันธ์ *เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ *การสนทนา (Conversation /Dialogues) *การอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension)