คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

280฿

รหัสสินค้า: KP-31908 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908
สารบัญ
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                            *โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                          *โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                 *โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                      *วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล) *โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                 *โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                            *โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                        *โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                  *วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา) *โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                           *โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                           *โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                  *โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                  *โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                               *รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                          *วิชาภาษาอังกฤษ                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                     *เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                             *เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                          *เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                       *วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                      *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.