คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                      *ความรู้ด้านการคลัง                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *การบริหารแผนงานและงบประมาณ                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน                                                                             *ความรู้ด้านการใช้ภาษา การเรียงความ การย่อความ การสรุปสาระสำคัญ                                         *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BC-30390

260฿

รหัสสินค้า: KP-30390 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BC-30390
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                    -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                       *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547                                                                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                                                                                         *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                              -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                                                       -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                         

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค BC-30383

260฿

รหัสสินค้า: KP-30383 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค BC-30383
สารบัญ
*ประวัติกรม ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                     -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                              *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                    *หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                                                                  -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.