คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 *ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2542                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพ.ศ. 2552                  *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                   *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                  *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เศรษฐศาสตร์                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30536

260฿

รหัสสินค้า: KP-30536 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30536
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     * เจาะข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     * เจาะข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              -เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                            *กฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                        *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                              -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและ นิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล ะนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                                *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                     -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        * ความรู้ด้านการตลาด                                                                                               -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                              *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์