คู่มือสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                             *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *Strength of  Materials ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                        *Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                          *Reinforced Concrete Design การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                          *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                    *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน