คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกใหม่ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกใหม่ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561                               *แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                               *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *หลักวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                              *หลักการอุทกวิทยา                                                                                                      *การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                        *การระบายน้ำ                                                                                                           *แนวข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการ                                                 *แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์