คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772

299฿

รหัสสินค้า: KP-30772 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                             *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                  *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                          *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                          *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                      *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                      *เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                      *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                              *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)                             *โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)                                                           *โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                         *โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)                                                   *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                            *เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                    *เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551         *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546