คู่มือสอบพนักงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                                                      *ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                    *พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527                                                               *ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2533 ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้เงินกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และที่แก้ไขเพิ่มเติม       *แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล                                                             *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                                  *ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                               *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์