คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  ปี63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด                                    *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                             *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562        *ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                       *ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการประนอมหนี้ พ.ศ.2560   2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                             *ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้  พ.ศ.2560                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์