คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

220฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ กฏหมายอาญา *เจาะข้อสอบกฏหมายแพ่ง (นิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด) *กฏหมายปกครอง (วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด) *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สารบัญ
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.                                            *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9. พ.ศ. 2557                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552    *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                    *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                     

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                  *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                           *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                   *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                           *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                           *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                   *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                   *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม