คู่มือสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย  *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *งานให้ความเห็นชอบทางกฏหมาย งานยกร่างสัญญา งานจัดทำ ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย รายงานกฏหมายที่มีผลต่องานของการเคหะแห่งชาติ งานชี้ขาดข้อพิพาท ระหว่างหน่วยงานรัฐ งานวินัย งานฟ้องคดี งานต่อสู้คดี และงานบังคับคดี                                                     *