คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                      *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                    *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                      *ระบบสื่อสารด้วยด้วยระบบเส้นใยนำแสง                                                                             *ระบบไมโครเวฟ                                                                                                        *ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                         *การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                           *ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                                         *ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต                                                                                      *ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                     *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                    

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                      *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์                                                                       *ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ                                                                            *ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                           *ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม                             *ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                  *เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย                                                                               *เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงระบบ  A.M. ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                  *การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                    *ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต                                                   *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *ระบบแสงสว่าง                                                                                                        *ระบบปรับอากาศ                                                                                                               -เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                  -เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.