คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                                    *ระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                                    *ระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                    *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                        *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                           *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                      *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                                                       

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                             *ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                  *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                      *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                          *เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า                                                                                                *การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                           *ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                        *นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                               *เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                        *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                          *เจาะข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน