คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

280฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2543                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                      *พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                * แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                          *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                     *พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                                   *การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม                                     *การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค                                                            *จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                                                                                    *การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการ การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                                              *แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์                                                                                

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                       *เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                    *พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                 *พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                       *พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                          *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                            *แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                               

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                      *พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550      *พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                 *พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                      *พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                  *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   *พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                          *เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                             *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                            *แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์                                                                                                                     

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091

260฿

รหัสสินค้า: KP-9091 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                             Øความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม                                                                   Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น                                                                                       Øความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                                  Øพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                         êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                 Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                                  êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   Ø นโยบายรัฐบาล                                                                                                         Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 Ø แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                         Ø ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   êเจาะข้อสอบ จิตวิทยาเบื้องต้น                                                                                         êเจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                                    êแนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์