คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) สำนักงานจังหวัดตราด

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) สำนักงานจังหวัดตราด
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดตราด                                                                                *เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                            *เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                       *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                   *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                  

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ                                                      *ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                            – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                         *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                 -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               -แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Structure/Grammar) ชุดที่ 1.                                                        -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                 -แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation)                                                                          -แนวข้อสอบ ภาคศัพท์(Vocabulary )                                                                              -เจาะข้อสอบรวม                                                                                                       -แนวข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)                                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                -เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปัจจุบัน                                                       -เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ