คู่มือสอบนักวิเคราะห์งาน 5 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งาน 5 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการยาสูบแห่งประเทศไทย *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                         *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                          *ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร                                                                               *การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์                                                                  *การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร                                                                           *การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                                                                        *แนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                              *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ BC-9053

260฿

รหัสสินค้า: KP-9053 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ BC-9053
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อำนาจหน้าที่        Øความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ                  Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                        Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                         Øการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        Øระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบ                                                                              Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                            Øการวิเคราะห์                                                                                                           Øการวางแผน                                                                                                            Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                    êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                   êเจาะข้อสอบ การเงิน การคลัง                                                                                       êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 1.                                                                    êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 2.                                                                    êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 3.