คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                         *หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                *มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                  *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                                *หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                               *เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             *การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                     *การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                           *กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                    *การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ                    *ภาวะโลกร้อน (Global Warming)                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                 *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 *ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                      *สถานการณ์สิ่งแวดล้อม                                                                                               *การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย                                                                                      *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                        

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878

270฿

รหัสสินค้า: KP-31878 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    *หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA     *การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)                          *การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน                                                        *สถานการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศและเสียง ขยะ และ น้ำเสีย                                  *การติดตามตรวจสอบและเผฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง                                                      *การวางแผน การจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                       *การบริหารจัดการ การลดปริมาณ และการกำจัดขยะมูลฝอย                                                       *พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                                                                *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                   *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                                *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                               *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                           

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                 *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ                                      *การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                       *ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ                                                             1 *มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025                                            *การเตรียมสารละลายในห้องปฏิบัติการ                                                                            *การทดสอบตัวอย่างน้ำ                                                                                               *การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                   *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                          *การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                            *หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA     *การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                  *แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                                             *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                           -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    -แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย                                                                             -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                        -แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์                                                                                      *ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                                          *การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                      *การจัดการมลพิษและภัยจากมลพิษ                                                                                   *สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                   *ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานภาครัฐ 4.0                                                               -แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ BC -9503

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ BC -9503
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงธรรมชาติและการบริหารจัดการ                                                            *การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม                                    *การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                    *การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   -การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                             -การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                      -ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                       *พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514                                                                                       -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514                                                                 -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                 -แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                                                   -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                        -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                     -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2