คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113

270฿

รหัสสินค้า: KP-31113 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                         *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                                 *พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                                      *ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า                                                                                        *ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า                                                                                        *พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน                                                                                *คลังสินค้าทัณฑ์บน                                                                                                     *เขตปลอดอากร (Free Zone)                                                                                          *เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)                                                                         *วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ                                                                             *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                        *นโยบายต่างประเทศ                                                                                                    *เขตการค้าเสรี                                                                                                           *ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ                                                    *ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           *ราคาศุลกากร                                                                                                           *ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                                *เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                                    *เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                                                                  *เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ                                                             *ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        *การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking                                                                             *การเขียนข้อสอบวัด “การคิดวิเคราะห์”                                                                               *แนวข้อสอบ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 2.                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561 BC-30413

260฿

รหัสสินค้า: KP-30413 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561 BC-30413
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                *ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                            -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                          *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469                                                                                 -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และที่ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557                                                                   *พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                            *ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า                                                                              *ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า                                                                              *เขตปลอดอากร (Free Zone)                                                                                *เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)                                                               *วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ                                                                   *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              *นโยบายต่างประเทศ                                                                                          *เขตการค้าเสรี                                                                                                 *องค์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                  *ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ                                                    -เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                                    -เจาะแนวข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ                                                                   -เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                                                                  -เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                           *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                      -เจาะข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม