คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                             *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย                                                                  *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               *พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                              *ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                                *การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                  *การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย                                                              *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                    *ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                       *หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs                                                                    *การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม                                                     *แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม                                                                              *แนวข้อสอบ Conversation                                                                                          *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                       *การเขียน Writing                                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                                                                                    *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)          *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               *พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                              *ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                                *การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                  *การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย                                                              *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                    *ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                       *หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs                                                                    *การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม                                                     *แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม                                                                              *แนวข้อสอบ Conversation                                                                                          *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                       *การเขียน Writing                                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338

270฿

รหัสสินค้า: KP-30338 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                           *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                           *พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                                         -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                       -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                             *ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ระงับข้อพิพาทในชุมชน                                                                                                    *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                                               -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                  *การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย                                                                             *ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                                                   *กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                                             *กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง                                                   *อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ         *อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี                                                                                                        *อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ             *พันธกรณีของรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน                               *แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                                                                          *คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                      -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1                                                                  -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2                                                                  -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                           

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30321

260฿

รหัสสินค้า: KP-30321 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30321
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                           *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                           *พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                                         -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                       -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                             *ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ระงับข้อพิพาทในชุมชน                                                                                                    *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                                               -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                  *การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย                                                                                       -เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                            -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                             -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                      -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                               -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                       

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30307

260฿

รหัสสินค้า: KP-30307 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30307
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม  *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  *พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  *พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  *ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ระงับข้อพิพาทในชุมชน  *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  *การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  Øพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ  *ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริม  -แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรม  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม