คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                      แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                                   *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและหน่วยงาน                          *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                                                                         *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
   *ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                  *ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 2.                                                          *การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                  *แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560      *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                   *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                              *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 BC-34817

280฿

รหัสสินค้า: KP-34817 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 BC-34817 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549                                                                                                                *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                              *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                   *การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                      *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *นโยบายและมาตรการและมาตรการของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ                                                                   

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   *แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา                                                                         *แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม                                                                      *แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                      *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                                                 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า             *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                             *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

260฿

รายละเอียด

*คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม *
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม                                                                *เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                  *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                              *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                   

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32196

260฿

รหัสสินค้า: KP-32196 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32196
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                         *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *การวางแผนกำลังคน                                                                                               *การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                  *การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                   *การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                     *ค่าตอบแทน                                                                                                        *การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                           *การพัฒนาระบบงาน                                                                                               *งานสวัสดิการ                                                                                                       *กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                   *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  *การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                            *การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                       *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                         *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                      *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                   *การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                            *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                                 *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปี2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รพ.อรัญประเทศ                                                                                          *เจาะข้อสอบรวมความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      130 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                                                  *เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                  *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                              *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31335

260฿

รหัสสินค้า: KP-31335 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  OTCC BC-31335
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                                                                       ##วิชาความสามารถ 50 คะแนน *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ                                                     *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     ##วิชาความรู้ 50 คะแนน *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 ##วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง     *ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                              *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          *การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร                                                                                *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                                 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                                       *เจาะข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                   *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                 *ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                               *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          *การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร                                                                                *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                        *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                    

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  1.            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  2.            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *หลักการ/แนวคิด แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                            *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารกำลังคนภาครัฐ                                                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                            *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล         

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561 BC-31151

260฿

รหัสสินค้า: KP-31151 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561 BC-31151
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ. 2559                                                                             *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561             *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                               *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและความรับผิดชอบ                                            *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552                                                                            *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                           *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                            *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                              *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                      *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                           *การออกจากงาน                                                                                                       *การประเมินผลบุคคล                                                                                                *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                              *การวิเคราะห์งาน                                                                                                       *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                      *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                 *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                        *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3                                                                 *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           Øความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                           *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                    *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                        *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี                                                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554         *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                                                                            *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

270฿

รหัสสินค้า: KP-30994 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                          *การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                          *การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                    *การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร                                                              *การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                                                             *การนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                 *ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ                                                                               *การบริหารงานบุคคล                                                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                   *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                              

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30956

270฿

รหัสสินค้า: KP-30956 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561  BC-30956
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                                                         *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                         *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                                    *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                                    *นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553             *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                  *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                             *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                           *เจาะข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                                                    *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                                                                                                         

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยสาธารณาสุขสิรินธร และกระทรวงสาธารณสุข                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *แนวข้อสอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                      *การใช้โปรแกรม Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        *Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *พฤติกรรมองค์การ                                                                                                     *มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม                                                                                 *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                        *การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                    *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์         *แผนงาน โครงการ                                                                                                     *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบ แผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล                                                      *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                   

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1. และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2. และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                      *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารบุคคล                                                                                  *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           * Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     * Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.              *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                   

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา
สารบัญ
*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  *การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ  *แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  -เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.   

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246

270฿

รหัสสินค้า: KP-30246 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย  *นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  *หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  *ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  *การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161

260฿

รหัสสินค้า: KP-30161 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                 

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                        *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                              *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                               -เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ                     

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9947

270฿

รหัสสินค้า: KP-9947 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9947
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                           *การบริหารงานบุคคล                                                                                                 *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                        *เครื่องมือการบริการทรัพยากรบุคคล                                                                                      -เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                 -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                             *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                  *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                  *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                       *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                    *การพัฒนาระบบราชการ                                                                                              *การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                  *การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล การจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ                                          *การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                          *การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ           *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                   *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                   *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                              

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                          *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                        *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                    *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม            *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                      *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1.                                                                                        

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

260฿

รหัสสินค้า: KP-9466 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                                                       -แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                     *การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                                                                                   -แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                                         -เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                        *ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน                                                                                                                                                -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                                                                           -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  118 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                       -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2552                                                          *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                       -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                                                                      

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560
สารบัญ
*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                      *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                             -เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                        -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                         -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                            

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

260฿

รหัสสินค้า: KP-9114 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114
สารบัญ
Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                   Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     Øพฤติกรรมองค์การ                                                                                                      Øมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม                                                                                 Øการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                        Øการวางแผน                                                                                                            Øการบริหาร                                                                                                              Øการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                      êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                              êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                            Øนโยบายของรัฐบาล                                                                                                     Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                          Øความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                       êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                 êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             êเจาะข้อสอบ การบริหาร