คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร                                                                        **ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย *การสร้างคำโดยใช้คำมูล คำประสม คำสมาส คำสนธิ คำซ้ำ และคำซ้อน                                  *วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค                                                                       *วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน                                                           *การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11                                                                    *การสร้างคำสมาส                                                                                                   *ลักษณะของประโยค                                                                                                *การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ                                                                       *จำแนกและใช้คำที่มาจากต่างประเทศ                                                                            *โครงสร้างของประโยคซับซ้อน                                                                                    *ระดับของภาษา                                                                                                     *การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ                                                                                *การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและคำสุภาษิต                                         *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 6.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 4.                                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 5.                                                                                        *ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเอกสาร                                                                         *แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์