คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2563

320฿

รายละเอียด

คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                              *แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                    *แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                   *แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                 *แนวกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                               *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                      *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                         *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)             *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                   *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 1.                          *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 2.                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 3.                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 4.