แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 41
 • File Size 4.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date มีนาคม 31, 2016
 • Last Updated กันยายน 17, 2017

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ

สำหรับท่านที่เตรียมสอบปลัดอำเภอ

แนวข้อสอบเตรียมสอบปลัดอำเภอ แบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. หลัก การของการถ่วงดุลอำนาจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า คือ "Checks and Balances" คำว่า Checks มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด
  1. การถ่วงดุลอำนาจ
  2. การตรวจสอบอำนาจ
  3. การติดตามผลการใช้อำนาจ
  4. การยับยั้งอำนาจ
  5. การตรวจสอบการใช้อำนาจ

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีกี่หมวด กี่มาตรา
  1. 9 หมวด 53 มาตรา
  2. 8 หมวด 52 มาตรา
  3. 9 หมวด 54 มาตรา
  4. 8 หมวด 54 มาตรา
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
  1. 9 มกราคม 2546
  2. 9 ตุลาคม 2546
  3. 9 กุมภาพันธ์ 2546
  4. 9 พฤศจิกายน 2546
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546 นี้ใช้บังคับตั้งแต่
  1. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2. ก่อนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  3. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  4. ไม่มีข้อใดถูก
 4. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะปฏิบัติเมื่อใดและต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด
  1. เลขาธิการรัฐมนตรีกำหนด
  2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
  3. นายกรัฐมนตรีกำหนด
  4. คณะรัฐมนตรีกำหนด

รวม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

 1. ถาม การอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนให้ใครอนุญาต
  ตอบ 1. กรณีบุคคลทั่วไป พ.ร.บ.อาวุธปืน มาตรา 22 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน อาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
  1) อธิบดีกรมตำรวจ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร
  2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉฑาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ี่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
 2. กรณี เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง 2546 สรุปสาระสำคัญคือ จะพกอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ หรือได้รับมอบให้มีและใช้โดยชอบด้วยกฎหมายติดตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ
  1. อำนาจในการออกใบอนุญาตให้มี และใช้ (ไม่รวมถึงการพา) เป็นอำนาจของนายทะเบียนอาวุธปืน ซึ่งในเขต กทม. ได้มีการแก้ไขประกาศแต่งตั้งนายทะเบียนเป็นอธิบดีกรมการปกครอง มาเมื่อปี 2548
  2. ส่วนอำนาจใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวไป (คือการพา) อยู่ในความตัวบทกฎหมายอาวุธปืน มาตรา 22 ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย หนังสือ เวียนเป็นแต่เพียงการแจ้งแนวทางปฏิบัติในกรณีต่างๆ เท่านั้น ไม่อาจไปยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายได้ ในการสอบของกรมการปกครองยึดตัวบทเป็นลำดับแรกในการดูคำตอบ ตัวอย่างถามตอบในเรื่องนี้ถือ ถ้าถามว่านายอำเภอสังกัดใด ถ้าให้เลือกระหว่างกรมการปกครอง กับกระทรวงมหาดไทย ต้องเลือกตามกฎหมาย คือ กระทรวงมหาดไทย
  3. คำสั่ง มท เมื่อปี 2549 ให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าหลังกว่านี้จะลองไปหาข้อมูลให้อีกที เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการรักษาความสงบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505

 1. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ให้ไว้เมื่อใด
  1. 1 ต.ค. 2505
  2. 11 ม.ค. 2505
  3. 16 มิ.ย. 2505
  4. 16 ส.ค. 2505
  5. 25 ธ.ค. 2505
 2. ใน พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 "โรงรับจำนำ" หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติ ธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินกี่บาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของ นั้นเป็นปกติธุระ โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย
  1. 5,000 บาท
  2. 10,000 บาท
  3. 50,000 บาท
  4. 100,000 บาท
  5. 200,000 บาท
 3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  3. อธิบดีกรมการปกครอง
  4. อธิบดีกรมตำรวจ
  5. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 4. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ มีกรรมการทั้งหมดกี่คน
  1. 4 คน
  2. 5 คน
  3. 6 คน
  4. 7 คน
  5. 9 คน

หนังสือคู่มือและคอร์สติวเข้ม ติวทางไปรษณีย์ หลักสูตรเตรียมสอบปลัดอำเภอ The Best Center คลิกดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนะคะ