คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุม                                                                                               *การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                         «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์แยก (Grammar )เป็นเรื่อง ๆ ชุดที่ 1.                                                               «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์แยก (Grammar )เป็นเรื่อง ๆ ชุดที่ 2.                                                               «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 4.                                                                    «แนวข้อสอบ การอ่าน Reading Comprehension ชุดที่ 1.                                                             «แนวข้อสอบ การอ่าน Reading Comprehension ชุดที่ 2.                                                        *ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                     «แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง                                                                                         «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          Øเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ