คู่มือสอบพนักงานบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                                                                 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                                              *หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                                      *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                           *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                     *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.