คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                    *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *การวางแผน                                                                                                           *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ                                                       *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                 *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์