คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
   *ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                  *ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 2.                                                          *การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                  *แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560      *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                   *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                              *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์