Sale!

สรุป RAM1302 การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

64฿75฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

สรุป RAM1302 การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวันเอกสารเนื้อหานี้ประกอบด้วย  เนื้อหาในส่วนของวิชารัฐศาสตร์

 • การเมืองสำคัญอย่างไร
 • รัฐศาสตร์สำคัญอย่างไร
 • อะไรคือ รัฐศาสตร์
 • พัฒนาการของรัฐศาสตร์
 • รัฐคืออะไร รัฐจารีต รัฐสมัยใหม่
 • ปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมือง
 • ปรัชญาการเมืองต่างกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมืองอย่างไร
 • อุดมการณ์ทางการเมือง
 • การปกครองเปรียบเทียบ: ระบอบและระบบการเมือง
 • สถาบันทางการเมืองในรัฐสมัยใหม่
 • รัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
 • พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
 • ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : พื้นฐานการศึกษารัฐศาสตร์ในมิติระหว่างประเทศ

เนื้อหาในส่วนของกฎหมาย

 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 • กฎหมายว่าด้วยสิทธิและบุคคล
 • กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพยสิน
 • กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
 • กฎหมายว่าด้วยมรดก
 • เอกเทศสัญญาในชีวิตประจำวัน
 • กฎหมายคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top