Sale!

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* แนวข้อสอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

* มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

* หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี

* ความรู้ด้านหลักการบัญชีเบื้องต้น

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top