Sale!

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาฯ) สำนักงาน ก.ก. ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาฯ) สำนักงาน ก.ก. ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558

* กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* งานช่างสำรวจ

* งานช่างเขียนแบบ ออกแบบและการกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

* งานถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* การควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม

* แนวข้อสอบช่างโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top