Sale!

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 325 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
*ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย
*วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top