Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 292 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2530

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top