Sale!

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 293 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป

* การจัดทำฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล

* ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

* การจัดการศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ

* แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* การจัดการเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานเครือข่าย

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top