Sale!

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) • ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

* การจัดทำฐานข้อมูล

* การจัดการศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

* การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

* แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ

* แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

* แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top