Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

* ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546

* ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.2556

* ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2564

* กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ.2564

* ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558

* พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

* พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

* กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ.2559

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top