Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันสังคม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันสังคม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 326 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

* แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top