Sale!

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2552

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม

* แนวข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ

* แนวข้อสอบทะเบียนสมาคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ

* การติดตามประเมินผล

* การวิเคราะห์นโยบาย

* การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการองค์กร

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top