Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเหตุผลและการคิดคำนวณ

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณของบุคคลกรมหาวิทยาลัย

* พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

* กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

* การทัศนคติและการทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* หลักสูตรการสอน

* เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

* แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top