Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top