ตำรารามLAW6001 66032 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต

191฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต ปี พ.ศ.2566 ประกอบด้วย บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ บทที่ 2 งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 3 งานวิจัยทางกฎหมาย บทที่ 4 การออกแบบภาพร่างโครงงานวิจัยทางกฎหมาย บทที่ 5 จากภาพร่างสู่การเขียนเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 6 การทบทวนวรรณกรรม บทที่ 7 วิธีการดำเนินการวิจัยทางกฎหมาย บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 9 การสรุปผลการวิจัยและการเสนอแนะ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top